O Scientix

Scientix propaguje a podporuje celoeurópsku spoluprácu medzi učiteľmi STEM predmetov (veda, technológia, strojárstvo a matematika, výskumníkmi v oblasti vzdelávania, tvorcami politiky a inými odborníkmi v oblasti STEM vzdelávania.

Vo svojej prvej fáze (2009-2012) sa projekt zakladal na online portáli s cieľom zhromaždiť a prezentovať európske projekty zamerané na STEM vzdelávanie a ich výsledky a zorganizoval niekoľko workshopov pre učiteľov. Hlavná akcia zameraná na nadväzovanie kontaktov bola konferencia Scientix, ktorá sa uskutočnila v máji 2011 v Bruseli.

Cieľom druhej fázy projektu Scientix (2013 – 2015) bolo rozšíriť túto komunitu na národnú úroveň. Prostredníctvom siete národných kontaktných miest (NCP) oslovil projekt Scientix národné komunity učiteľov a prispel k rozvoju národných stratégií zameraných na širšie zavádzanie objavného vyučovania a iných inovatívnych prístupov k prírodovednému a matematickému vzdelávaniu.

V tejto činnosti sa pokračuje v tretej fáze projektu Scientix (2016-2019), ktorú financuje program Európskej Únie pre výskum a inováciu, Horizont 2020. Projekt Scientix sa pôvodne zrodil ako iniciatíva Európskej komisie a od svojho vzniku ho koordinuje European Schoolnet, združenie tridsiatich ministerstiev školstva so sídlom v Bruseli, ktoré je hnacou silou inovácií vo vyučovaní a učení sa a podporuje celoeurópsku spoluprácu škôl a učiteľov.

Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa buď na národné kontaktné miesto Scientix vo vašej krajine, alebo centrálny úrad Scientix v organizácii European Schoolnet.

Ako môžete profitovať z projektu Scientix?

Hlavné zainteresované strany v projekte Scientix sú učitelia, výskumníci a manažéri projektov zameraných na STEM vzdelávanie a tvorcovia politiky. Každá z týchto skupín môže profitovať z činností a akcií v projekte Scientix.

teachers:

Výskumníci / projektoví manažéri:

Tvorcovia politiky:

Publikácie

  • 2019, Scientix Update - September 2019, European Schoolnet, Brussels, Stiahnuť
  • 2015, Výsledky Scientix 2. Ako Scientix pridáva hodnotu STEM vzdelávaniu , European Schoolnet: Brusel, Stiahnuť
  • 2015, Scientix. Podporuje spoluprácu vo vzdelávaní v oblasti vedy, technológie, strojárstva a matematiky v Európe od roku 2010, European Schoolnet: Brusel, Stiahnuť
  • 2015, Druhá konferencia Scientix, 24.-26. október 2014. Výsledky, European Schoolnet: Brusel, Stiahnuť
  • 2014, Scientix. Komunita pre vzdelávanie prírodovedné vzdelávanie v Európe, European Schoolnet: Brusel, Stiahnuť
  • 2011, Scientix. Komunita pre prírodovedné vzdelávanie v Európe, Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre výskum a inováciu: Brusel, Stiahnuť

About-right-column

You can download a presentation about Scientix and the services it provides by clicking here. (This will download a folder which contains that presentation in 37 languages.)

You can find promotional materials from Scientix 2 and Scientix 3 by clicking on the button below.

Previous materials