Eolas faoi Scientix

Tacaíonn Scientix le comhoibriú agus cuireann sé chun cinn é i measc múinteoirí, taighdeoirí oideachais, lucht déanta beartas agus gairmithe eile oideachais STEM (eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht agus matamaitic) ar fud na hEorpa.

I rith a chéad chéime (2009-2012), chruthaigh an tionscadal tairseach ar líne le tionscadail oideachais STEM Eorpacha agus a gcuid torthaí a bhailiú agus a chur i láthair, agus chuir sé roinnt ceardlann in eagar do mhúinteoirí. Ba é comhdháil Scientix an phríomhócáid líonraithe, a reáchtáladh i mí na Bealtaine 2011 sa Bhruiséil.

Ba é cuspóir na dara céime de chuid thionscadal Scientix (2013 – 2015) ná an comhphobal seo a mhéadú go dtí an leibhéal náisiúnta. Trí mheán líonra Pointí Teagmhála Náisiúnta (NCPanna), d’fhreastalaigh Scientix ar chomhphobail náisiúnta múinteoirí, agus chuidigh sé le straitéisí náisiúnta a fhorbairt chun go roghnaítear níos mó oideoirí cuir chuige bunaithe ar fhiosrú agus cuir chuige nuálacha eile maidir le hoideachas eolaíochta agus matamaitice.

Leantar ar aghaidh leis an ghníomhaíocht seo sa tríú céim de chuid Scientix (2016-2019), atá á maoiniú ag tionscadal Fís 2020 de cuid an Aontais Eorpaigh ar son taighde agus nuálaíochta. Is as tionscnamh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh a bunaíodh Scientix an chéad lá riamh agus is é European Schoolnet a chomhordaíonn ón tús é; cuibhreannas tríocha aireacht oideachais atá lonnaithe sa Bhruiséil is ea European Schoolnet, agus é ag spreagadh nuálaíochta sa teagasc agus san fhoghlaim agus ag cothú comhoibrithe uile-Eorpaigh idir scoileanna agus idir mhúinteoirí.

Má tá tuilleadh eolais de dhíth ort, dul i dteagmháil le Pointe Teagmhála Náisiúta Scientix i do thír, é sin nó le lároifig Scientix ag European Schoolnet.

Cén tairbhe a thig leat a bhaineadh as Scientix?

Múinteoirí, taighdeoirí agus bainisteoirí tionscadal in oideachas STEM, agus lucht déanta beartas, is ea na príomhpháirtithe leasmhara de chuid Scientix. Baineann gach grúpa de na grúpaí seo taibhe as gníomhaíochtaí agus as ócáidí Scientix.

múinteoirí:

Taighdeoirí / bainisteoirí tionscadal:

Lucht déanta beartas:

Foilseacháin

  • 2019, Scientix Update - September 2019, European Schoolnet, Brussels, Íoslódáil
  • 2015, Scientix results 2. How Scientix adds value to STEM education, European Schoolnet: an Bhruiséil, Íoslódáil
  • 2015, Scientix. Supporting collaboration in science, technology, engineering and mathematics education in Europe since 2010, European Schoolnet: an Bhruiséil, Íoslódáil
  • 2015, The Second Scientix Conference 24-26 October 2014. The results, European Schoolnet: Brussels, Íoslódáil
  • 2014, Scientix. The Community for science education in Europe, European Schoolnet: an Bhruiséil, Íoslódáil
  • 2011, Scientix. The Community for science education in Europe, An Coimisiún Eorpach, Ard-Stiúrthóireacht an Taighde agus na Nuálaíochta: an Bhruiséil, Íoslódáil

About-right-column

You can download a presentation about Scientix and the services it provides by clicking here. (This will download a folder which contains that presentation in 37 languages.)

You can find promotional materials from Scientix 2 and Scientix 3 by clicking on the button below.

Previous materials