За Scientix

Scientix насърчава и подкрепя европейското сътрудничество между учителите по STEM (наука, технологии, инженерство и математика) предмети, изследователите, политиците и другите образователни професионалисти в областта на STEM.

През своя първи етап (2009-2012 г.) проектът създаде онлайн портал за събиране и представяне на европейски образователни проекти (и техните резултати) в областта на STEM и организира няколко работни семинара за учители. Основната мрежова дейност беше конференцията на Scientix, която се проведе през май 2011 г. в Брюксел.

Целта на втората фаза на проекта Scientix (2013-2015 г.) беше тази общност да се разшири на национално ниво. Посредством мрежа от Национални звена за контакт (НЗК), Scientix достигна до учителските общности на национално ниво и допринесе за разработването на национални стратегии за по-широкото навлизане на подхода за учене чрез изследване и другите иновативни подходи в образованието по математика и природни науки.

Тази дейност ще продължи и през третия етап на Scientix (2016–2019 г.), който е финансиран по програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Първоначално Scientix се зароди като инициатива на Европейската комисия, като още от самото начало се координира от European Schoolnet - брюкселски консорциум от тридесет министерства на образованието, двигател за иновации в преподаването и обучението, който насърчава паневропейското сътрудничество между училищата и учителите.

Ако имате нужда от допълнителна информация, моля свържете се или с Националното звено за контакт на Scientix във вашата страна, или с централния офис на Scientix в European Schoolnet.

Как да се възползвате от Scientix?

Основните заинтересовани страни са учителите, изследователите и ръководителите на образователни проекти в областта на STEM, както и политическите дейци. Всяка от тези групи може да извлече полза от дейностите и събитията на Scientix.

Учители:

Изследователи / Ръководители на проекти:

Политически дейци:

Публикации

  • 2019, Scientix Update - September 2019, European Schoolnet, Brussels, Download
  • 2015, Scientix 2 - резултати. Как Scientix добавя стойност към образованието в областта на STEM, European Schoolnet: Брюксел, Изтегляне
  • 2015, Scientix. От 2010 г. в подкрепа на европейското образователно сътрудничество в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката, European Schoolnet: Брюксел, Изтегляне
  • 2015, Резултати от втората конференция на Scientix - 24-26 октомври 2014 г., European Schoolnet: Брюксел, Изтегляне
  • 2014, Scientix – общността за научно образование в Европа, European Schoolnet: Брюксел, Изтегляне
  • 2011, Scientix – общността за научно образование в Европа, Европейска комисия, ГД „Научни изследвания и иновации“: Брюксел, Изтегляне

About-right-column

You can download a presentation about Scientix and the services it provides by clicking here. (This will download a folder which contains that presentation in 37 languages.)

You can find promotional materials from Scientix 2 and Scientix 3 by clicking on the button below.

Previous materials